Elektrenai ice arena

Address: Draugystes street 24, Elektrenai, Lithuania