LHF Vecāku padome

2017.gada 16.novembrī pēc Latvijas Hokeja Federācijas (turpmāk – LHF) iniciatīvas tiek dibināta LHF Bērnu vecāku padome (turpmāk – Padome). Par Padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Kaspars Eihe, vietnieks – Ivars Laivenieks un sekretāre Ingūna Zaksa.

Padome ir izveidota, lai sekmētu vecāku sadarbību ar hokeja klubu vadību, LHF un iesaistītu visas ieinteresētās puses hokeja attīstības veicināšanā;

Padomes biedri ir LHF licencēto spēlētāju un LHF reģistrētu hokeja klubu, bērnu vecāki, kuri pārstāv konkrēto hokeja klubu vai Latvijas hokeja izlases;

Padome ir starpnieks starp LHF, hokeja klubu vadību un vecākiem; 

Padome darbojas saskaņā ar LHF Bērnu vecāku padomes reglamentu, Sporta likumu, LHF nolikumiem un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Galvenie darbības mērķi un uzdevumi

LHF Bērnu vecāku padomes mērķis ir vadīt un koordinēt sadarbību starp LHF, hokeja klubiem un vecākiem, kur sadarbība pamatā ir vērsta uz hokejistu, lai audzinātu to veselu, fiziski aktīvu, izglītotu, ar ģimeniskām vērtībām, patriotisku, lojālu pret Latvijas valsti;

Nodorošināt hokejistu un viņu vecāku viedokļu pārstāvniecību lēmumos, kas saistīti ar hokeja attīstību un pilnveidošanu Latvijā, kā arī sekmēt LHF, vecāku un hokeja klubu sadarbību;

Padome izskata Padomes locekļu, biedru un vai citu vecāku iesniegumus un priekšlikumus par hokeja klubu, treneru, LHF darbu, kā arī ar hokejistu  veselību un drošību saistītus jautājumus;

Iesaistīties LHF Vecāku asambleju rīkošanā visā Latvijas teritorijā;

LHF Vecāku padomes valde

2019.gada 26.septembrī Padomes valdes sēdē tika mainīta vecāku Padomes stuktūra un Padomes valdē ievēlēti:

- Valdes priekšsēdētāja – Anda Masaļska;

- Valdes priekšsēdētājas vietniece – Baiba Reidzāne;

- Valdes loceklis – Kaspars Eihe;

- Valdes loceklis – Aigars Laugalis;

- Valdes sekretāre – Linda Konrade

Padomes biedru pienākumi un tiesības

Padomes biedrs sadarbojas un konsultējas ar treneriem, vecākiem, hokeja klubu vadību par aktuālajiem jautājumiem, tālākai to iekļaušanai Padomes sēdes darba kārtībā; 

Padomes biedri ir atbildīgi par uzticēto pienākumu godprātīgu izpildi un tiesību realizāciju;

Nodrošināt informācijas apmaiņu starp hokeja klubu vadību un vecākiem;

Pārstāvēt hokejistu un viņu vecāku intereses;

Apkopot vecāku viedokļus un informēt Padomi par hokeja klubā aktuālajiem jautājumiem un problēmām, kurus nepieciešams risināt Padomē, kā arī sniegt priekšlikumus to risināšanai;

Jautājumus izskatīšanai Padomē var ierosināt, nosūtot tos uz padomes e-pastu: vecaku.padome@lhf.lv

 

LHF Vecāku padomes dokumenti:

LHF Bērnu vecāku padomes reglaments

LHF Vecāku padomes paveiktais